Privat pasning

Tilskud til privat pasningsordning - dagtilbudsloven § 80 Du har mulighed for at søge tilskud til en privat pasningsordning. Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere. Som forældre bør du være særligt opmærksom på om den private pasningsordning benytter den kommunalt udarbejdet Aftale om privat pasning med en privat pasningsordning eller om den private pasningsordning har udarbejdet deres egen. Vær særlig opmærksom på følgende: Opsigelsesvarsel: I Kommunale dagtilbud er opsigelsesvarslet 1 måned til den 1. i en måned.

Regler omkring dit barns ferie og sygdom Regler omkring den private pasningsordnings ferie og sygdom Åbningstider og betaling for overtid Herudover skal du være bekendt med at de private pasningsordninger ikke har mulighed for at benytte sig af tværfaglige fagpersoner, såsom psykologer, tale høre lærere, ergoterapeuter mm. Samarbejdet med disse vil foregå i jeres eget hjem. Oversigt over private pasningsordninger med bopæl i Frederikssund Kommune. Hvem kan få tilskud? Du kan vælge økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud: Når dit barn er digitalt opskrevet til en plads via den Digitale Pladsanvisning. Når du har børn i alderen 26 uger til 3 år Når dit barn jævnfør reglerne for visitation til dagtilbud kan tilbydes en plads i et kommunalt børnehus eller kommunal dagpleje Når du er bosat i kommunen Når du ikke passer dit barn selv Når du ikke modtager barsels-dagpenge eller orlovsydelse, dog kan Byrådet dispensere for én måned, hvor dit barn er under indkøring.

Hvad skal du som forældre gøre? Ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning og Aftalen om privat pasning med privat pasningsordning skal sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker dit barn skal begynde i en privat pasningsordning. Du kan søge om tilskud fra det tidspunkt, hvor dit barn kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje. Tilskuddet bortfalder: Når pasningen ophører Den måned, hvor dit barn fylder 3 år Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler Hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning.

Pasningsgaranti Hvis pasningsaftalen med den private pasningsordning ophører, og du ønsker dit barn passet i kommunalt dagtilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen. Hører dit barn under pasningsgarantien, er Frederikssund Kommune forpligtet til at give dit barn et dagtilbud senest 3 måneder efter pasningsaftalens ophør. Under Pladsanvisning finder du reglerne for visitation til dagtilbud i Frederikssund Kommune. Tilskuddets størrelse og udbetaling Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

Kommunens godkendelse af en privat pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Tilskuddet udgør højst 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskud i 2019: Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0-2 årige: kr. 5.706 pr. måned Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt Tilskud i 2020: Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0-2 årige: kr. 6.558 pr. måned. Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt Vær opmærksom på, at den dokumenterede udgift til den private pasningsordning skal udgøre minimum kr. 8.744 pr. måned, for at opnå det fulde tilskud på kr. 6.558. Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren. Tilskuddet overføres månedsvis forud til din NemKonto, så det normalt er til disposition senest den 1. i måneden.

Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger Frederikssund Kommune skal godkende den private pasningsordning, som du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den private passer samt alle beboere, som er fyldt 15 år og som bor på adressen, hvor dit barn skal passes. Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018. Din anmodning om godkendelse som privat pasningsordning og dine kontaktoplysninger sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret i din bopælskommune senest 3 måned før den første i den måned, hvor du ønsker at starte din private pasningsordning. Løn og ansættelsesvilkår Du kan vælge mellem to private pasningsordninger: En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder privat pasning eller En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser.

Ved en allerede godkendt privat pasningsordning: Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte private pasningsordning Du skal kun betale det aftalte vederlag for den private pasning og Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v. Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din børnepasser Du har arbejdsgiveransvaret Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge og Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året Fælles for begge private pasningsordninger.

Ferie Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie. Sygdom Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom. Fripladstilskud eller økonomisk friplads Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en privat pasningsordning. Søskendetilskud Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning udgør 85 % af det beregnede søskendetilskud på den billigste kommunale plads i aldersgruppen 0-2 år. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub. Opsigelse Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis du eller din børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal der sendes en kopi af den, af begge parter, underskrevne opsigelse til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Frederikssund Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

 
Man betaler pengene direkte til den private dagplejer.
 

 

Jeg har ansøgningsskemaet fra kommunen liggende til udfyldelse, så det bliver noget lettere for Jer :o) 

 

Hvis DU/I gerne vil have Jeres barn passet i privat pasningsordning, så skal du blot kontakte mig på tlf: 22309490  for at vi kan aftale et besøg, hvor vi kan hilse på hinanden.

Hvis I efter besøget, ønsker at vælge mig til at passe Jeres barn, skal vi have skrevet en kontrakt, som vi kan udfylde med det samme, eller I kan tænke over det og kontakte mig igen.

Kommunen skal have en kopi af kontrakten, før at aftalen kan træde i kraft.

Husk at Jeres barn skal være skrevet op til, eller allerede være i den kommunale dagpleje, før I kan søge en plads hos mig, samt tilskuddet som Frederikssund kommune yder.