Privat pasning

 

Tilskud til privat børnepasning

- dagtilbudsloven § 80

Hvis du selv er interesseret i at finde den person, der skal passe dit barn, er privat børnepasning måske noget for dig.

Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem selvstændige børnepassere og kommunale dagplejere. 

Hvem kan få tilskud?

Tilskuddet kan søges af forældre, som er bosat i kommunen (tilmeldt folkeregisteret) og som har børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet fylder 3 år. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer barnet.

Hvad skal du som forældre gøre?

Barnet skal være digitalt opskrevet til plads via den Digitale Pladsanvisning for at opnå tilskuddet, og det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasning samtidig med modtagelse af orlovsydelse eller barselsdagpenge på barnet, dog kan Byrådet dispensere for én måned, hvor barnet er under indkøring. 

Forældre skal ansøge senest 1 måned før den første i den måned, hvor barnet skal begynde i en privat pasning.

Ansøgningsskemaet til ansættelse af privat pasning eller aftale med selvstændig børnepasser fås ved henvendelse til Pladsanvisningen på dagtilbud@frederikssund.dk eller på telefon 47 35 10 00.

Tilskuddets størrelse og udbetaling

Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud. 

Tilskuddet udgør højst 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning.

Tilskud i 2018:

  • Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0-2 årige: kr. 5.741,00 pr. måned.
  • Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt.  
  • Der gives ikke længere tilskud til børn i aldersgruppen 3-5 årige.

Tilskuddet er skattefrit for forældrene, men skattepligtigt for børnepasseren.

Tilskuddet overføres månedsvis forud til forældrenes konto i pengeinstitut.

Hvem kan forældre indgå aftale med?

Forældrene kan indgå en skriftlig aftale med en privat pasningsordning (f.eks. en selvstændig børnepasser).

Godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Frederikssund Kommune skal godkende den af forældrene valgte børnepasser samt de fysiske rammer, hvor barnet skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på børnepasser samt alle beboere, som er fyldt 18 år og som bor på adressen, hvor barnet skal passes.

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere.

Løn og ansættelsesvilkår

Kommunen er ikke arbejdsgiver. Det er forældrene og børnepasser, der aftaler løn m.v. for børnepasningen. Forældrenes forpligtigelse overfor børnepasseren afhænger af hvilken type pasningsordning, der er tale om. Bemærk at der kan være forskel på, om forældrene er arbejdsgiver for børnepasseren eller denne er selvstændig erhvervsdrivende.

Når du vælger at ansætte en privat børnepasser har du selv arbejdsgiveransvaret, det vil sige at det er dig, som udbetaler løn til din børnepasser. Du skal også indbetale ATP, arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge samt løn under ferie og sygdom. Du har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer årligt.

Ved aftale med en selvstændig børnepasser skal du kun betale det aftalte vederlag for børnepasning. Der påhviler ikke forældrene forpligtigelser efter skattelovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v.

Ferie

Forældrene står selv for pasning af barnet når børnepasser afholder ferie.

Sygdom

Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet ved børnepassers sygdom.

Fripladstilskud

Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt for forældrene at få nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning.

Søskendetilskud

Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub.

Søskendetilskuddet til en plads i privat pasningsordning udgør 85 % af søskendetilskuddet.

Opsigelse 

Opsigelsesvarslet er en aftale mellem forældre og børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen.

Hvis en forælder eller børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal der sendes en kopi, af den af begge parter underskrevne opsigelse, til Frederikssund Kommune.

  • Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både forælder og børnepasser er enige herom. 
  • Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel.

Frederikssund Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.  

 

 

 

 
Man betaler pengene direkte til den private dagplejer.
 

 

Jeg har ansøgningsskemaet fra kommunen liggende til udfyldelse, så det bliver noget lettere for Jer :o) 

 

Hvis DU/I gerne vil have Jeres barn passet i privat pasningsordning, så skal du blot kontakte mig på tlf: 22309490  for at vi kan aftale et besøg, hvor vi kan hilse på hinanden.

Hvis I efter besøget, ønsker at vælge mig til at passe Jeres barn, skal vi have skrevet en kontrakt, som vi kan udfylde med det samme, eller I kan tænke over det og kontakte mig igen.

Kommunen skal have en kopi af kontrakten, før at aftalen kan træde i kraft.

Husk at Jeres barn skal være skrevet op til, eller allerede være i den kommunale dagpleje, før I kan søge en plads hos mig, samt tilskuddet som Frederikssund kommune yder.